-- AhmetRenklioglu - 16 Oct 2020

Tabloda karşılıkları bulunan öneriler Gökhan Ünel tarafından listelenmiştir.

İngilizce

Bozukça

Türkçe

Açıklama

AM - Amplitude Modulation Eyem Genlik Kiplenimi - GK
Analog Örneksel
Azimuthal Yönel
Beam Rigidity Demet Bükülmezliği
Brilliance Parlaklık
Bucket Paketcik Bohça Paquet (fr)
Capacitive Sığal
Cavity Kavite Kovuk
Chamber Oda
Chromacity Renksellik
Coherent Bağdaşık
Collimator Koşutlayıcı
Compact Kompakt Tıkız
Compaction Tıkızlama
Compressor Sıkıştırıcı
Curvilinear Eğrisel
Cyclotron Siklotron Döndürgeç
Detector Dedektör Algıç Détecteur (fr)
Diagnostic Teşhis Tanı
Digital Sayısal
Dipole Magnet İkiuçlu Mıknatıs
Direct Direk Doğrudan
Dispersion Suppressor Dağıtım Bastırıcı
Disperson Dağıtım
Drift Sürüklenme
Element Eleman Öz
Emittance Emitans Yayınım
Exitation Uyarılma
Filamentation Ayrılaşma
Fluorencent Işıl, Akarözcül Fluor (F) -> Akaröz
Fluorescense Işıma, Akarözlük
FM - Frequency Modulation Efem Sıklık Kiplenimi - SK
Focusing Fokuslama Odaklama
Frequency Frekans Sıklık
Front-end Algıç Okuyucu
Ideal İdeal Erek
Incoherent Bağdaşımsız, Eşevresiz
Inductance Endüktans İrkilti
Induction Endüksiyon İrkiltme
Injector enjektör Tabanca, Püskürtücü
Insertion Eklenti
Laboratory Laboratuvar İşevi, İştay
Luminosity Işınlık
Magnet Mağnet Mıknatıs
Milestone Dikilitaş
Mode Mod Kip
Modulation Modulasyon Kipleme, Kiplenim
Monitor Mönitör Gösterge
Monoenergetic Tekenerjili
Optimization Optimizasyon Yeğleştirme, Üstünleştirme
Orbit Yörünge
Oscillation Salınım
Periodic Periyodik Yinelemeli
Phase Faz Evre
Pick-up Pikap Toplayıcı, Toplar
Pinch Effect Çimdik Etkisi
Precision Hassaslık
Quadrupole Kuadrupol DörtUçlu
Readout Okuma
Relativistic İzafii Göreli
Resistive Dirençsel
Resonance Rezonans Tınlama
RF Bucket RF Kova,
Scintillation Sintilasyon Parıldama
Scintillator Sintilatör Parıldak
Self Field Öz Alan
Separatrix Ayıraç
Simulation Benzetim
Spot Size Benek Boyu
Steering Yönlendirme
Stochastic Gelişigüzel
Storage Ring Biriktirme Tekeri Daire, Halka (ar.), Çember(fars)
Strip(-line) Dilim(-li) Şerit (ar.)
Superconductor Üstüniletken
Synchronous Eşzamanlı
Synchrotron Eşzamanlayıcı
Table Tablo Dizin
Trajectory Gezinge
Transition Geçiş
Undulator Salındırıcı
Vector Vektör Yöney
Wake Field Akıntı Alanı, Burgaç Alanı Girdap(fars)
Workshop Atölye Çalıştay
Symmetry Simetri Bakışım

This topic: Main > System > UserToolsCategory > WikiUsers > AhmetRenklioglu > EngTrDictionary
Topic revision: 16 Oct 2020, GokhanUnel
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback