Delay Wire Chamber - Gecikmeli Tel Odası

TÜBİTAK 1005 desteği ile tasarımını, benzetimini ve üretimini gerçekleştirmekte olduğumuz gecikmeli tel odasının Nisan 2016 itibariyle durumu hakkında YEFIST 2016'da verdiğimiz şu sunuma göz atabilirsiniz: yefist16_ozcan.pdf

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
yefist16_ozcan.pdfpdf yefist16_ozcan.pdf manage 2412.0 K 23 Apr 2016 - 11:03 ErkcanOzcan YEFIST 2016 çalıştayındaki GeTO sunumu
This topic: Main > WebHome > DWC
Topic revision: 23 Apr 2016, ErkcanOzcan
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback