1. Calistirildiginda ekrana su cesit bir cikti veren bir program yaziniz:
  Karekok(5) = <karekok 5'in degeri>
  Bunun icin C dilinin kendi sqrt() fonksiyonunu kullaniniz.
 2. Kendi karekok fonksiyonunuzu yaziniz.
  float mysqrt( float x ) { ... }
  a - Karekok fonksiyonunun Taylor serisi acilimini cikariniz.
  b - Acilimin ilk 5 terimi kullanarak kod yaziniz.
  c - mysqrt(5) ile sqrt(5)'i karsilastiriniz. Cevap ne kadar yakin oldu?
 3. Karekok(5) degerini FibonnaciOdevi ile tekrardan yapiniz.

-- ErkcanOzcan - 01 Jul 2015
Topic revision: r1 - 01 Jul 2015, ErkcanOzcan
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback