Difference: EngTrDictionary (r2 vs. r1)

-- AhmetRenklioglu - 16 Oct 2020

Tabloda kar??l?klar? bulunan öneriler Gökhan Ünel taraf?ndan listelenmi?tir.

?ngilizce

Bozukça

Türkçe

Aç?klama

AM - Amplitude ModulationEyemGenlik Kiplenimi - GK
AnalogÖrneksel
AzimuthalYönel
Beam RigidityDemet Bükülmezli?i
BrillianceParlakl?k
BucketPaketcikBohçaPaquet (fr)
CapacitiveS??al
CavityKaviteKovuk
ChamberOda
ChromacityRenksellik
CoherentBa?da??k
CollimatorKo?utlay?c?
CompactKompaktT?k?z
CompactionT?k?zlama
CompressorS?k??t?r?c?
CurvilinearE?risel
CyclotronSiklotronDöndürgeç-
DetectorDedektörAlg?çDétecteur (fr)
DiagnosticTe?hisTan?
DigitalSay?sal
Dipole Magnet?kiuçlu M?knat?s
DirectDirekDo?rudan
Dispersion SuppressorDa??t?m Bast?r?c?
DispersonDa??t?m
DriftSürüklenme
ElementElemanÖz
EmittanceEmitansYay?n?m
ExitationUyar?lma
FilamentationAyr?la?ma
FluorencentI??l, AkarözcülFluor (F) -> Akaröz
FluorescenseI??ma, Akarözlük
FM - Frequency ModulationEfemS?kl?k Kiplenimi - SK
FocusingFokuslamaOdaklama
FrequencyFrekansS?kl?k
Front-endAlg?ç Okuyucu
Ideal?dealErek
IncoherentBa?da??ms?z, E?evresiz
InductanceEndüktans?rkilti
InductionEndüksiyon?rkiltme
InjectorenjektörTabanca, Püskürtücü
InsertionEklenti
LaboratoryLaboratuvar??evi, ??tay
LuminosityI??nl?k
MagnetMa?netM?knat?s
MilestoneDikilita?
ModeModKip
ModulationModulasyonKipleme, Kiplenim
MonitorMönitörGösterge
MonoenergeticTekenerjili
OptimizationOptimizasyonYe?le?tirme, Üstünle?tirme
OrbitYörünge
OscillationSal?n?m
PeriodicPeriyodikYinelemeli
PhaseFazEvre
Pick-upPikapToplay?c?, Toplar
Pinch EffectÇimdik Etkisi
PrecisionHassasl?k
QuadrupoleKuadrupolDörtUçlu
ReadoutOkuma
Relativistic?zafiiGöreli
ResistiveDirençsel
ResonanceRezonansT?nlama
RF BucketRF Kova,
ScintillationSintilasyonPar?ldama
ScintillatorSintilatörPar?ldak
Self FieldÖz Alan
SeparatrixAy?raç
SimulationBenzetim
Spot SizeBenek Boyu
SteeringYönlendirme
StochasticGeli?igüzel
Storage RingBiriktirme TekeriDaire, Halka (ar.), Çember(fars)
Strip(-line)Dilim(-li)?erit (ar.)
SuperconductorÜstüniletken
SynchronousE?zamanl?
SynchrotronE?zamanlay?c?
TableTabloDizin
TrajectoryGezinge
TransitionGeçi?
UndulatorSal?nd?r?c?
VectorVektörYöney
Wake FieldAk?nt? Alan?, Burgaç Alan?Girdap(fars)
WorkshopAtölyeÇal??tay
SymmetrySimetriBak???m

View topic | View difference side by side | History: r2 < r1 | More topic actions
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback