Difference: ElogGuidelines (r2 vs. r1)

Elog kullan?m? laboratuvarda yapt???m?z bir çok i?in ba?kalar? taraf?ndan takip edilebilmesi ve yap?lan i?lerin sonuçlar?n?n daha sonra tekrarlanabilmesi veya kontrol edilebilmesi için kritik öneme sahip. Bu yüzden elog kullan?m? ile ilgili birkaç öneriyi burada toplad?k.

  • Yazd?klar?n?z? sade bir dille ve ad?m ad?m yaz?n. Yazarken sizin bildiklerinizi ille herkesin bildi?ini kabul etmeyin. Belli sonuçlara ula?man?zda faydas? olan kaynaklar? veya dü?ünce silsilesini not dü?ün.
  • K?sa süreli takma isimler, geçici i?aretler kullanmay?n. Kullanmak zorunda kal?rsan?z, onlar? k?saca da olsa sonradan takip edilebilecek ?ekilde aç?klay?n. Örne?in: "iki kabloyla çal??t?k ve onlara mavi1 ve mavi2 adlar?n? takt?k." cümlesinin ard?na, "mavi1 daha k?sa olan", "mavi1 fotograftaki ?u kablo", "mavi1 CERN'de test etti?imiz" gibi onu ay?rt edecek k?sac?k bilgiler dü?ün.
  • Düzeneklerin fotograflar?n? çekip elog'a yükleyin. Fotograflarda düzene?in tamam?n?n net görülmesine özen gösterin. Elogda yaz?ya dökmeyi unuttu?unuz veya gereksiz gördü?ünüz ayr?nt?lar aradan zaman geçtikten sonra fotograftan ç?kar?labilir.
  • K?sa ve s?k yazmak da, uzun ve daha seyrek yazmak da olabilir, ki?isel tercih meselesidir. Yaln?z k?sa yazarken tekrara dü?memeye özen gösterin; sadece ufak ekler olacaksa eski yaz?lm?? olana ek yap?n veya düzenleyin. Uzun yazacak olursan?z, ad?mlar?n temiz bir ?ekilde takip edilebilmesi için kal?n ba?l?klar veya ara çizgiler kullan?n.
  • Elog yazmaya ü?enmeyin, elog yazmak için çok beklemeyin. Hele ki bir i?in bir çok tekrar?n? içeren bir ara?t?rma söz konusu ise ve hiçbir ?ey yazmadan bekleyecek olursan?z, ilk ad?mlardaki ayr?nt?lar? unutabilirsiniz. Elog için bilgisayar?n?za k?sa k?sa notlar dü?ün, sonra onlar? bir araya getirir, yüklersiniz. Bu k?sa k?sa not dü?me i?ini yap?lan i? ile ayn? anda gerçekle?tirin. Yorulup iki dakika nefes alay?m veya ihtiyaç molas? vereyim dedi?iniz s?rada veya veri al?m? birkaç dakika sürüp bo? kald???n?z anlarda not tutun.

View topic | View difference side by side | History: r2 < r1 | More topic actions
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback